ഗ്ലാസ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ

എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന കാറ്റഗറികളും
 • Glass square food container 360ml LJ-0655

  ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 360 മില്ലി LJ-0655

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass square food container 550ml LJ-0656

  ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 550ml LJ-0656

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass square food container 700ml LJ-0657

  ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 700 മില്ലി LJ-0657

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass round food container 420ml LJ-0658

  ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 420 മില്ലി LJ-0658

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass round food container 800ml LJ-0659

  ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 800ml LJ-0659

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass round food container 950ml LJ-1039

  ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 950ml LJ-1039

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass round food container 620ml LJ-1040

  ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 620 മില്ലി LJ-1040

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass round food container 400ml LJ-1041

  ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 400 മില്ലി LJ-1041

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass rectangle food container 330ml LJ-0650

  ഗ്ലാസ് ദീർഘചതുരം ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 330ml LJ-0650

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് ദീർഘചതുരം ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass rectangle food container 550ml LJ-0651

  ഗ്ലാസ് ദീർഘചതുരം ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 550 മില്ലി LJ-0651

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് ദീർഘചതുരം ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.  
 • Glass square food container 360ml LJ-1038

  ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ 360ml LJ-1038

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.
 • Glass square food container 550ml LJ-1037

  ഗ്ലാസ് ചതുര ഭക്ഷണ പാത്രം 550ml LJ-1037

  ലോംഗ്സ്റ്റാർ ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാം, അടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം; നല്ല ദൃnessതയോടെ, നാല് വശങ്ങളുള്ള സീലിംഗ് റിംഗ് നന്നായി അടച്ചു.