ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസുകൾ

sadadad

വികസന ചരിത്രം

1996

സ്ഥാപിക്കുക

sdfsf

1,500,000 an വിസ്തീർണ്ണം വികസിപ്പിക്കുന്നു

2009

sdfsf

2011

പാസ് വാൾ മാർട്ടാൻഡ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

sdfsf

ISO9001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

2013

sdfsf

2016

BSCI, Disney, Lidl ഓഡിറ്റ് എന്നിവ പാസ്സാക്കുക, വാക്വം ബോട്ടിലിന്റെ യാന്ത്രിക ഉത്പാദനത്തിനായി ആരംഭിക്കുക

sdfsf

ആഗോള വിനോദ ഭീമനായ "യൂണിവേഴ്സൽ പിക്ചേഴ്സ്" എന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ബുള്ളിറ്റ്, മിനിയൻസ്, ദി സീക്രട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നൽകി.

2018

sdfsf

2020

സ്റ്റാർബക്സ് ഓഡിറ്റ് പാസ്സാക്കുക