പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി

എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളും
 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 500ML CK-8552

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 500ML CK-8552

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം7.5*7.5*24സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്48pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം48*32.5*51cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 260ML CK-8551

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 260ML CK-8551

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം6.5*6.5*17.8സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്48pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം42*28.5*38cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2500ML CK-8550

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2500ML CK-8550

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം16.2*15.2*24.2സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം63.5*52*51cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2000ML CK-8539

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2000ML CK-8539

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം13.3*12*27.3സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം51*43*57.5cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2500ML CK-8538

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2500ML CK-8538

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം14.8*12.9*29.3സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം55*47.5*61.5cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2000ML CK-8537

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 2000ML CK-8537

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം14.5*12.6*27.8സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം53*47*58cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 900ML CK-8536

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 900ML CK-8536

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം10.2*8.9*22.3സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്36pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം57.5*34*47.5cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1200ML CK-8535

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1200ML CK-8535

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം10.6*10.2*24സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്36pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം64*35*51cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1300ML CK-8533

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1300ML CK-8533

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം14.5*12*17.8സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം51*47*39cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1200ML CK-8532

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1200ML CK-8532

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം15*12.3*18.3സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം53*48*40cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1800ML CK-8531

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1800ML CK-8531

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം14.4*11.8*24.6സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം50*46*52cm

 • വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1300ML CK-8530

  വാട്ടർ ബോട്ടിൽ 1300ML CK-8530

  ബ്രാൻഡ്ലോംഗ്സ്റ്റാർ

  മെറ്റീരിയൽട്രൈറ്റൻ/എഫ്ഇടിജി

  MOQ3000 പീസുകൾ/നിറം

  ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം12.2*11.7*25.5സെ.മീ

  കാർട്ടൺ അളവ്24pcs/സി.ടി.എൻ

  മാസ്റ്റർ കാർട്ടൺ വലുപ്പം49*40*53cm